Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Mikołajki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Mikołaj, Elfy a nawet Komisarz Lew dla dzieciaków od Powiatu

 

Kilkadziesiąt rodzin zastępczych wraz z dziećmi bawiło się na Mikołajkach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Tegoroczni sponsorzy spisali się ponad oczekiwania.

Dnia 7 grudnia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się Impreza Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Imprezę zapoczątkowało przemówienie Pani Arlety Szmigielskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Andrzeja Szawana. W trakcie imprezy nie zabrakło odwiedzin Mikołaja, który przyniósł na plecach ciężki worek prezentów. Mikołaj hojnie obdarował podarunkami dzieci i rodziców zastępczych.

Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji pojawiła się również maskotka Komisarza Lwa, z którą można było zrobić sobie zdjęcie, a także Policjanci rozdający dzieciom gadżety. Całą imprezę Mikołajkową prowadzili animatorzy z firmy SOHO w Smolcu – elfy wymyślały najróżniejsze figle i zabawy, aby buzie naszych milusińskich były cały czas uśmiechnięte. Gościem specjalnym, który uświetnił imprezę była Pani Aleksandra Płachta, pracownik Kredyt Banku – głównego sponsora tegorocznych Mikołajek. Całość zabawy została dopełniona bogatym stołem szwedzkim pełnym ciast, kanapek i owoców przyrządzonych specjalnie z tej okazji.

Nie udałoby się zorganizować tak wielu atrakcji bez wsparcia Powiatowych Śnieżynek, Elfów i Mikołajów, którymi w tym roku byli:

1) Kredyt Bank we Wrocławiu – dzięki któremu przygotowane zostały wszystkie paczki dla dzieci oraz Pani Aleksandra Płachta wraz ze swymi współpracownikami i ich niesamowity wkład sił, czasu i wielkich serc,

2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud z Wrocławia – dzięki któremu nie było najmniejszego problemu z pokryciem kosztów animatorów dla dzieci,

3) Firma Betard z Mirkowa – dzięki której zostały opłacone napoje i słodycze dla dzieci i rodzin,

4) Firma Torf Corporation – Fabryka Leków z Kątów Wrocławskich – obdarowała nas kosmetykami, przyczyniając się do stworzenia paczek również dla rodzin zastępczych dzieci,

5) Państwo Mroczkowscy - Dotti Manufaktura Draży Czekoladowych – osłodzili paczki swoimi nietuzinkowymi wyrobami,

6) Club Rotaract Wrocław – był współtwórcą paczek dla dzieci i dorosłych – wyposażył je w koszulki, gry komputerowe, programy do nauki języków obcych oraz słodycze,

7) Firma Healthy Food Production – która przekazała wafle ryżowe,

8) Firma Motorpol z Wrocławia, która również wsparła finansowo całą imprezę.

 

Wszystkim sponsorom w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz wszystkich dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów serdecznie dziękujemy, a korzystając z okazji nadchodzących dni – pragniemy złożyć Najserdeczniejsze Życzenia Spokojnych, Rodzinnych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności w Nowym 2013 Roku!

 

 

 

 

Konferencja podsumowująca realizację IV edycji projektu "Postaw na aktywność"

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu było organizatorem IV edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwieńczeniem całorocznego projektu była konferencja podsumowująca jego realizację, która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Gośćmi konferencji byli: uczestnicy projektu ”Postaw na aktywność”, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Jerzego Fitka – Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego. Na konferencję przybyli również pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji IV edycji projektu „Postaw na aktywność”, który obejmował swoim oddziaływaniem 21 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym połączonym z bogatą ofertą zajęć aktywizujących w ośrodku „Nadmorski” w Mrzeżynie w dniach 19.09.2012 r. – 10.10.2012 r. z uwzględnieniem jego rezultatów. Uczestnicy wzięli udział w kursie obsługi komputera oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Miłym akcentem spotkania było przedstawienie efektów uczestnictwa w projekcie przez jego uczestniczkę panią Marię, która podkreślała wartość i słuszność tworzenia i „powoływania do życia” takich inicjatyw.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie uczestnikom przez kierownika projektu - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Panią Arletę Szmigielską certyfikatów potwierdzających ich udział w projekcie oraz Europejskich Certyfikatów Kompetencji Informatycznych.

W ciągu czterech edycji realizowanych w latach 2009 – 2012 projekt „Postaw na aktywność” objął swoim oddziaływaniem 88 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

logo

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych

Spotkanie dotyczące projektu „Per aspera ad astra - kompleksowego projektu wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” skierowanego do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Wrocławskiego, w wieku pomiędzy 18 a 64 rokiem życia, nie posiadających zatrudnienia i nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

więcej >>

Gala "Złotego Serca"

W dniu 20 października br. w Kobierzycach miała miejsce ważna uroczystość: Gala „Złotego Serca” i towarzyszące jej obchody 14. rocznicy powstania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH”.


Laureatką „Złotego serca” w 2012 roku została Pani Ludmiła Krawiec. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: „Pani „Lusia” jest osobą przychylną i życzliwą Stowarzyszeniu. Pomogła nam „na starcie”, przy zakładaniu SONiCH. Wspierała ideę Stowarzyszenia, należała do grupy założycielskiej, opracowywała i redagowała statut SONiCH, pomagała „przebijać się” przez trudne sprawy prawne i urzędowe.” Nagrodę wręczał w imieniu Stowarzyszenia Pan Andrzej Szawan - Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Ta niezwykła uroczystość odbyła się w sali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. Zaproszeni goście zapoznali się z historią powstania Stowarzyszenia, którą przedstawiła Pani Bożena Łoposzko – prezes „SONiCH”. Na ręce organizatorów wpłynął List gratulacyjny od Pierwszej Damy Pani Anny Komorowskiej, który odczytała Pani Arleta Szmigielska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Po części oficjalnej był czas na zabawę przy muzyce członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.

VII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR

Potrzebni innym

W dniach 25-27 października br. we Wrocławiu odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, połączone z zebraniem sprawozdawczym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.

Honorowy Patronat nad Forum objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan. Gospodarzem Forum było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Program spotkań obejmował m.in. tematykę pomocy osobom niepełnosprawnym, zagadnienia dotyczące pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej. Ponadto podczas obrad poruszono także kwestie związane z wdrożeniem Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, jak również z projektem „Tworzenie i rozwijanie standardów usług w pomocy i integracji społecznej”.

Niemałym wsparciem merytorycznym dla gości była obecność znakomitych prelegentów, w tym: Pana Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a zarazem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Wojciecha Skiby - Prezesa Zarządu PFRON, Pani Krystyny Wyrwickiej - dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani Marzeny Bartosiewicz - zastępcy dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Centrum”.

W Forum wzięło udział 70 dyrektorów PCPR i MOPR z terenu całego kraju. Spotkanie było doskonałą okazją, aby omówić wiele ważnych kwestii dotyczących ich działalności i wspólnie wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy.

Dyżurny Punkt Konsultacyjny Dla Osób Doświadczających Przemocy W Rodzinie

Od listopada 2012 r. rozpocznie działalność Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Punkt będzie otwarty dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w każdy II i III wtorek miesiąca, w godzinach 1600-1700 w siedzibie Centrum, tj. we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, IV piętro. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Do kontaktu zapraszamy osoby, które w swoim środowisku doświadczają przemocy, w tym: przemocy fizycznej (bicie, popychanie), psychicznej (wyśmiewanie, zastraszanie, szantaż emocjonalny, kontrola), ekonomicznej (odbieranie zarobionych pieniędzy, kontrola), seksualnej (przymuszanie do nieakceptowanych zachowań seksualnych), zaniedbania.

Dyżurujący psycholog podczas rozmowy w bezpiecznej, życzliwej atmosferze udziela wsparcia i pomocy w poradzeniu sobie w tej sytuacji. Pomaga w odnalezieniu sposobu wyjścia z problemu, doradza możliwe sposoby działania, wspiera na drodze do odzyskania bezpieczeństwa.

Osoby stosujące przemoc także mogą zgłosić się do punktu w celu uzyskania wsparcia, porad i umożliwienia uczestnictwa w programie edukacyjno-korekcyjnym.